โลโก้เว็บไซต์ กชพร   วงษ์ทอง | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

 ผู้เขียน : กชพร วงษ์ทอง

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการด้านเทคนิคการสอนเพื่อผลิตปฏิบัตินักปฏิบัติ : Active Learning
จันทร์ 21 พฤษภาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรม/เสวนา

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 งานบุคลากรฝ่ายบริหารและแผนยุทธศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการด้านเทคนิคการสอนเพื่อผลิตปฏิบัตินักปฏิบัติ : Active Learning นำโดย ผศ.พัฐฐพาดา โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พร้อมอาจารย์อุษามาศ รัตนวงศ์ รองคณบดีฯและผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์ เศวตนันทน์ รองคณบดีฯ ให้คณาจารย์ของคณะฯและเขตพื้นที่ ได้เข้าร่วมโครงการครั้งเพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้รับทราบและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับความสำ... >> อ่านต่อ


โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพในการปฏิบัติงานสายสนับสนุน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
อังคาร 15 พฤษภาคม 2561 / ข่าวอบรม/เสวนา

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 อาจารย์อุษามาศ รัตนวงศ์ รองคณบดีด้านบริหารและแผนยุทธศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัลยารัตน์ เศวตนันทน์ รองคณบดีด้านวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ได้นำพนักงานสายสนับสนุนศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงศักยภาพในการปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพและมหาวิทยาบูรพา เพื่อให้เกิดการพัฒนากระบวนการหรือวิธีการทำงานใหม่ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนของ... >> อ่านต่อ


คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ล้านนา เข้าร่วมรดน้ำดำหัว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
ศุกร์ 4 พฤษภาคม 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ผศ.พัฐฐพาดา โชติเสถียรกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ล้านนา พร้อมด้วยอาจารย์อุษามาศ รัตนวงศ์ รองคณบดีฯ อาจารย์ สุทัศน์ กุณา ผู้ช่วยคณบดีศูนย์การจัดการศึกษาพิเศษ(จอมทอง) นำบุคลากรและนักศึกษา ร่วมรดน้ำดำหัว  พ.ต.อ.ดำเนิน  กันอ่อง ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรจอมทอง นายสุทิน  จันทร์งาม นายอำเภอจอมทอง นายก่อชิ  เพชรไพรพนาวัลย์ นายกเทศบาลตำบลบ้านหลวง ณ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ >> อ่านต่อ


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
จันทร์ 26 กุมภาพันธ์ 2561 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรม/เสวนา

เมื่อวันที่ 20 - 23 กุมภาพันธ์ 2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนยุทธศาาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ พ.ศ. 2561 - 2561 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้แก่บุคลากรภายในคณะฯ กว่า 50 ท่าน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี  พรรณวิเชียร จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามาเป็นวิทยากรสำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ระดับคณะฯ ร่วมกัน โดยมุ่งสู่เป้าหมายและบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์ของคณะฯ... >> อ่านต่อ


โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมในอาชีพเพื่อปรับตัวในยุคไทยแลนด์ 4.0
พฤหัสบดี 25 มกราคม 2561 / ข่าวกิจกรรม ข่าวอบรม/เสวนา

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การเตรียมความพร้อมในอาชีพเพื่อปรับตัวในยุคไทยแลนด์ 4.0" ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4 ทั้ง 9 หลักสูตร กว่า 200 คน ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.บัณฑิต สวรรยาวิสุทธิ์ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด เป็นวิทยากร สำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมเพื่อการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการทำงานเมื่อสำเสร็จกา... >> อ่านต่อ


นำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายในงานประชุมวิชาการท่องเที่ยวระดับชาติ “การพัฒนาการท่องเที่ยวไทยสู่ศตวรรษที่ 21
ศุกร์ 16 มิถุนายน 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

นักศึกษาหลักสูตรการท่องเที่ยวและการโรงแรมชั้นปีที่4คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาได้นำเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยายในงานประชุมวิชาการท่องเที่ยวระดับชาติ “การพัฒน... >> อ่านต่อแจ้งผลคะแนนการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2560 “Thailand Accounting Challenge 2017”
พฤหัสบดี 23 กุมภาพันธ์ 2560 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

ตามที่สภาวิชาชีพบัยชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สภาวิชาชีพบัญชี) โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี (คณะกรรมการ) ได้จัดการแข่งขันตอบคำถามทางบัยชีต่างประเทศครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 >> อ่านต่อ


การอบรมสัมมนา "ประเด็นการเปลี่ยงแปลงทางภาษีอากรสำหรับธุรกิจและมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับธุรกิจขนาดกลาง และขนาย่อม (TFRS for SMEs)
พฤหัสบดี 6 ตุลาคม 2559 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวอบรม/เสวนา

การอบรมสัมมนา "ประเด็นการเปลี่ยนแปลงทางภาษีอากรสำหรับธุรกิจและมาตรฐานรายงานทางการเงินสำหรับธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (TFRS for SMEs)" วันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2559 ณ ห้องพิณทอง โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ท่านใดสนใจเข้าร่วมการอบรมครั้งสามารถกรอ... >> อ่านต่อ


จำนวนบทความ : 1 - 9 ทั้งหมด 9


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา